Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej stanowi załącznik  do Zarządzenia nr 25/20 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 10.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Uczelnianej Platformy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie - pozostaje obowiązujący po zmianie nazwy uczelni na Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

PLATFORMY EDUKACYJNEJ

WYŻSZEJ SZKOŁY KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Uczelniana Platforma Edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwana dalej „Platformą”, to internetowa przestrzeń Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”, która jest przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych, a także innych formach kształcenia, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 i 374) oraz na realizowanych w Uczelni: szkoleniu wstępnym, zawodowym, specjalistycznym i doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość.

2.    Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, zwany dalej „Regulaminem”, ustanawia się w celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego korzystania z Platformy przez wszystkich członków społeczności Uczelni.

3.    Regulamin ustala zakres dozwolonego korzystania z Platformy oraz z treści i zasobów na niej zamieszczanych, jak również reguluje status użytkownika Platformy, uczestnika kursu i prowadzącego kurs.

§ 2

Zespół do spraw zarządzania i obsługi Platformy

1.    Rektor-Komendant w drodze zarządzenia powołuje członków zespołu do spraw zarządzania i obsługi Platformy, zwanego dalej „zespołem”.

2.    Do zadań zespołu należą w szczególności zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Platformy i obsługa korzystających z jej zasobów użytkowników, jak również inne zadania wynikające z Regulaminu lub innych aktów prawnych, w tym zarządzeń Rektora-Komendanta.

 

§ 3

Zasoby Platformy

1.    Na Platformie publikowane są materiały oraz pomoce dydaktyczne w formie kursów, wykorzystywane w procesie dydaktycznym z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2.    Kursy na Platformie uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających rodzaje studiów, studiów podyplomowych, innych form kształcenia oraz szkoleń wstępnych, zawodowych, specjalistycznych lub doskonalenia zawodowego,  realizowanych przez Uczelnię.

3.    Kursy zarządzane są przez prowadzących lub jednostki organizacyjne Uczelni realizujące zadania dydaktyczne, we współpracy z zespołem.

§ 4

Użytkownik Platformy

1.    Użytkownikiem Platformy może być:

1)    student;

2)    kandydat na studia podyplomowe lub inne formy kształcenia;

3)    słuchacz studiów podyplomowych, innych form kształcenia lub szkolenia wstępnego, zawodowego, specjalistycznego, lub doskonalenia zawodowego;

4)    nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni;

5)    pracownik Uczelni lub funkcjonariusz pełniący służbę na Uczelni.

2.    Konto użytkownika na Platformie tworzone jest samodzielnie przez tego użytkownika lub przez zespół przy wykorzystaniu baz danych Uczelni.

3.    Konto założone samodzielnie przez użytkownika wymaga autoryzacji zespołu.

4.    Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i polityki prywatności oraz przestrzegania zawartych w nich postanowień.

5.    Uprawnienia do korzystania z Platformy wygasają:

1)    w przypadku nauczyciela akademickiego oraz pracownika lub funkcjonariusza Uczelni – po otrzymaniu informacji z Działu Administracyjnego o wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę lub wygaśnięciu stosunku służbowego;

2)    w przypadku studenta lub słuchacza – po otrzymaniu informacji z Działu Organizacji Kształcenia o utracie statusu studenta lub słuchacza Uczelni.

6.    Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Platformy osobom nieuprawnionym w zakresie zasobów lub danych osobowych.

7.    Zespół może zawiesić lub usunąć konto użytkownika Platformy, jeżeli jest to uzasadnione poważnym lub uporczywym naruszeniem przez tego użytkownika postanowień Regulaminu.

8.    Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, zespół niezwłocznie usuwa konto użytkownika.

 

§ 5

Uczestnik kursu

1.    Każdy użytkownik Platformy może być uczestnikiem kursu.

2.    Uczestnik kursu ma prawo do:

1)    korzystania z kursu na Platformie;

2)    wsparcia ze strony prowadzącego kurs oraz zespołu w zakresie związanym z procesem dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

3)    dostępu do informacji publikowanych w profilu prowadzącego kurs.

3.    Prawa uczestnika kursu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są przyznawane indywidualnie i odrębnie do każdego kursu. Warunkiem uzyskania praw uczestnika kursu jest samodzielne zapisanie się na kurs, po uzyskaniu klucza dostępu od prowadzącego kurs lub od innego uprawnionego pracownika lub funkcjonariusza Uczelni, chyba że uczestnik został zapisany na kurs przez zespół.

4.    Za szkolenie przygotowujące uczestników kursu do udziału w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiedzialny jest prowadzący kurs na Platformie.

§ 6

Obowiązki uczestnika kursu

Uczestnik kursu ma obowiązek:

1)    przestrzegać zasad udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, ustalanych każdorazowo przez prowadzącego, zgodnie z Regulaminem studiów;

2)    zgłaszać prowadzącemu kurs lub zespołowi wszelkie nieprawidłowości proceduralne, merytoryczne i techniczne, występujące w funkcjonowaniu Platformy.

 

§ 7

Prowadzący kurs

1.    Prowadzącym kurs może być użytkownik Platformy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5.

2.    Prowadzący kurs może:

1)    korzystać z Platformy w celu wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość;

2)    korzystać ze wsparcia zespołu na zasadach określonych przez Rektora-Komendanta.

3.    Prowadzący kurs uzyskuje uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 po odbyciu szkolenia, w ramach którego zespół przedstawi najważniejsze funkcje i możliwości Platformy wraz ze sposobem obsługi dostępnych narzędzi i zasobów. Prowadzący kurs może zostać zwolniony przez zespół z obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jeśli posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 8

Obowiązki prowadzącego kurs

1.    Prowadzący kurs ma obowiązek:

1)    właściwie administrować stworzonymi przez siebie kursami;

2)    umieszczać niezbędne materiały dydaktyczne na Platformie;

3)    przygotowywać na podstawie wzorów udostępnianych przez zespół scenariusz zajęć e‑learningowych oraz materiały dydaktyczne;

4)    merytorycznie opracować i aktualizować zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

5)    prowadzić osobisty profil na Platformie oraz aktualizować umieszczane na nim informacje;

6)    zgłaszać zespołowi wszelkie nieprawidłowości proceduralne, merytoryczne i  techniczne, występujące w funkcjonowaniu Platformy;

7)    prowadzić zajęcia na Platformie z poszanowaniem przepisów Regulaminu.

2.    Nadzór merytoryczny nad zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Uczelni, w której prowadzący kurs jest zatrudniony lub pełni służbę.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe użytkowników Platformy gromadzone są i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L nr 119/1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

2.    Informację o ochronie danych osobowych zamieszcza się na Platformie. Treść informacji określa załącznik do Regulaminu.

 

§ 10

Ochrona własności intelektualnej

1.    Wszystkie zasoby i treści, w szczególności umieszczone na Platformie grafiki, zdjęcia, dźwięk, filmy, jak i szata graficzna Platformy oraz wybór i układ prezentowanych za jej pomocą treści, chronione są prawem autorskim, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 i z 2020 r. poz. 288).

2.    Uczelnia nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich zasobów i treści umieszczonych na Platformie, z zastrzeżeniem odstępstw w tym zakresie wynikających z indywidualnych ustaleń pomiędzy Uczelnią a twórcą oraz innych przepisów regulujących przejście na rzecz Uczelni autorskich praw majątkowych.

3.    Prowadzący kurs odpowiada za publikowane na Platformie treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.    Zabrania się zamieszczania na Platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób.

5.    Użytkownik Platformy uprawniony jest do korzystania z zamieszczonych na Platformie i udostępnionych mu zasobów i treści dla własnych celów edukacyjnych oraz dla celów badawczych i dydaktycznych pozostających w związku z działalnością Uczelni.

 

§ 11

Wyłączenie odpowiedzialności

1.    Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzewidzianego, wadliwego funkcjonowania Platformy, jak również za szkody powstałe wskutek ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.

2.    Użytkownikowi nie przysługują względem Uczelni jakiekolwiek roszczenia z tytułu zawieszenia lub usunięcia konta, które nastąpiło zgodnie z  § 4 ust. 7.

 

§ 12

Postanowienie końcowe

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy należy przesyłać na adres: moodle@swws.edu.pl.

Last modified: Thursday, 25 November 2021, 12:07 PM