Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1.    Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2.    Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: kontakt@swws.edu.pl.

3.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

1)    e-mail: iod@swws.edu.pl;

2)    pisemnie na adres siedziby administratora.

4.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu wspomagania procesu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych, a także szkoleń wstępnych, zawodowych, specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 1.

6.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, a także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych.

8.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)    sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)    żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

4)    ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)    przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

6)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

7)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

9.    W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i obsługi konta jest obowiązkowe. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesach kształcenia organizowanych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Last modified: Friday, 2 April 2021, 8:46 AM