List of active policies

Name Type User consent
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Privacy policy All users
Polityka Cookies Privacy policy All users

Summary

Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Full policy

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1.    Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2.    Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: kontakt@swws.edu.pl.

3.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

1)    e-mail: iod@swws.edu.pl;

2)    pisemnie na adres siedziby administratora.

4.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu wspomagania procesu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych, a także szkoleń wstępnych, zawodowych, specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 1.

6.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, a także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych.

8.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)    sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)    żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

4)    ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)    przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

6)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

7)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

9.    W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i obsługi konta jest obowiązkowe. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesach kształcenia organizowanych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

 


Summary

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Objaśnia, czym są pliki Cookies i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Full policy

§ 1

Podstawowe definicje

 1. Administrator - Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, prowadząca działalność pod adresem: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5213842228, o nadanym numerze REGON: 381510697, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w Urządzeniu Użytkownika.
 2. Serwis – strona internetowa Uczelnianej Platformy Edukacyjnej, funkcjonująca pod adresem: https://moodle.swws.edu.pl.
 3. Serwis zewnętrzny - strony internetowe partnerów, usługodawców bądź usługobiorców Administratora.
 4. Użytkownik - każdy podmiot, dla którego świadczone są usługi drogą elektroniczną poprzez Serwis.
 5. Cookies (ciasteczka) - to pliki, głównie tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na Urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Serwisu.
 6. Urządzenie - urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem, przy pomocy którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

§ 2

Rodzaje Cookies

 1. Cookies “sesyjne” - są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (strony internetowej).
 2. Cookies “trwałe” - są to pliki przechowywane przez Serwis w Urządzeniu Użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia lub przez czas określony w parametrach konfiguracji Urządzenia.
 3. Cookies “wewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 4. Cookies “zewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 

§ 3

Cele wykorzystywania Cookies

 1. Funkcjonowanie Serwisu – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do zapewnienia niezbędnych funkcji Serwisu: logowania i uwierzytelniania Użytkownika, obsługi podstawowych funkcjonalności oraz ochrony przed niewłaściwym wykorzystywaniem konta przez Użytkownika.
 2. Dane statystyczne i analiza –Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, takich jak statystyki odwiedzin Serwisu oraz analizy zachowania Użytkownika w serwisie.
 3. Dostosowanie i personalizacja Serwisu – Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika i zapamiętywania jego preferencji, takich jak preferowany język czy dane logowania. Służy to usprawnieniu usług świadczonych poprzez Serwis.
 4. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 

§ 4

Warunki przechowywania Cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich zapisywania oraz uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez konfigurację przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć pliki Cookies w przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach mobilnych. Szczegółowa informacja, w jaki sposób można to zrobić, znajduje się na stronie: jak wyłączyć pliki Cookies?
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zapisane pliki Cookies korzystając z dostępnych narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

§ 5

Wymagania serwisu

 1. Wprowadzanie ograniczeń pod kątem dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować wadliwe działanie niektórych funkcji oferowanych przez Serwis.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu, wynikające z ograniczenia przez Użytkownika możliwości zapisywania oraz odczytu plików Cookies.

 

§ 6

Bezpieczeństwo

 1. Mechanizm składowania oraz odczytu - mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies w żaden sposób nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika oraz nie umożliwiają pobierania poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies “wewnętrzne” - zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies “zewnętrzne” - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

 

 § 7

Serwisy zewnętrzne

 1. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 

 • Google Analytics
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Microsoft Office 365
 • Serwis informacyjny SWWS
 • EBSCOhost
 • Prison System Review
 • IBUK Libra
 • USOSweb
 • Biblioteka cyfrowa SWWS
 • Katalog Centralnej Biblioteki Więziennictwa
 • conecti.me
 • moodle.org

 § 8

Zmiany w Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.